Een verslag vanuit Oeganda

Het contact met Emmanuel Etochu is in 1985 tot stand gekomen tijdens een bezoek van Wim Bosveld aan de jaarlijkse conferentie van Tros Gnistans Mission in Zweden.

Vanaf die tijd is er een vruchtbare en zegenrijke samenwerking met hem.

Maandelijks ontvangen 21 werkers via WWZ een ondersteuning voor hun bediening. Na ieder kwartaal stuurt br. Emmanuel ons een verslag van die periode over de voortgang van het werk samen met berichten van de individuele werkers en gemeenten, die in meer dan 20 districten verspreid zijn over het hele land. Hier onder volgt een deel uit zijn laatste verslag.FAITH MISSION OF UGANDA

Liefdevolle groeten in de naam van Jezus Christus! Het is voor mij een grote vreugde dit verslag te schrijven, over de afgelopen maanden. 
In deze periode heeft de Heer heeft ons in staat gesteld om Zijn bediening zonder enige belemmering voort te zetten. We hebben seminars gehouden, de jaarlijkse vrouwen conferentie heeft plaats gevonden en er zijn evangelisatie bijeenkomsten georganiseerd. Door Gods hulp hebben we meer dan honderd zielen tot de Christus mogen brengen en hebben vierenzeventig nieuw-bekeerden mogen dopen door onderdompeling. Tevens hebben we twintig baby’s aan de Heer mogen opdragen. Voor veel zieke mensen is gebeden en hebben genezing ontvangen.


Een verslag vanuit Oeganda

Vrouwen conferentie
Zoals eerder genoemd hebben we een zeer succesvolle vrouwenconferentie mogen houden in het Pader district. Met meer dan 1000 deelnemers, waaronder ook veel jeugd, was het een zeer goede opkomst. We hadden het voorrecht om twee vrouwen als spreeksters te mogen verwelkomen: zuster Marita uit Zweden en haar vriendin Hilda uit Kenya. De Heer bewoog met Zijn Geest en voorzag in de noden van de vrouwen. Na het horen van het Woord van God wilden vele vrouwen hun leven toewijden aan Christus.

Getuigenis
Een vrouw was van jongs af aan al 17 jaar ziek. Haar ouders waren met haar na vele doctoren gegaan, maar altijd te vergeefs. Uiteindelijk verliet ze verbitterd haar ouders en geloofde dat zij vervloekt was. Op uitnodiging was zij naar de conferentie gekomen, tijdens een periode van gebed werd er over haar lichamelijke toestand een woord van God uitgesproken, ze voelde een koele luchtstroom door haar lichaam stromen en was op het zelfde moment genezen. Ze kan nu alles doen wat ze eerst niet kon. Geprezen zij de Heer!
Ook vele anderen waar voor werd gebeden ontvingen genezing of bevrijding van boze geesten. we danken God voor zijn kracht, zijn stromende liefde en zijn geestelijke bijstand.
Moge de Heer u voortdurend zegenen met Zijn grote rijkdom.

Emmanuel Etochu.

Broeder Emmanuel is nu 75 jaar. Hij kan op dit moment slecht zien doordat hij last heeft van staar, en moet hieraan worden geholpen. Hij moet zijn ogen rust geven, de dokter adviseerde hem on niet te lezen en geen TV / beeldscherm te kijken. Wij vragen uw gebed voor deze moedige en trouwe broeder opdat hij hiervan voorspoedig van mag herstellen.

Charles Obadiah Okello
In de afgelopen maanden ben ik in staat geweest om pastorale bezoeken af te leggen aan verschillende gemeenteleden en families. Er is voor hen gebeden en we konden enkele van hen ook een kleine ondersteuning geven.
Verder ben ik bezig om in onze lokale gemeente een financieel plan te ontwikkelen om de bouw van ons kerkgebouw te kunnen voortzetten. We kweken daartoe cassave voor de verkoop, en deze begint goed te groeien. Om verdere fondsen te werven voor de bouw, ben ik onder onze eigen gemeenteleden gaan vragen. Door hun bijdrage was het mogelijk een hele week verder te kunnen bouwen. Wilt u bidden dat wij als gemeente dit kunnen voortzetten.

John Eguyu
Ik wil u hartelijk danken voor uw dagelijks gebed en de ondersteuning die u zo getrouw zendt. In de afgelopen periode heb ik een kleine operatie moeten ondergaan. Ik dank en prijs God echter dat hij mij heeft genezen, en dat Hij mij heeft geholpen om door te kunnen gaan met Zijn werk!
Ik ben geweest in Abalang om aldaar de gemeente te bemoedigen om stand te houden in deze tijd van de laatste dagen. Als toezichthouder ging ik ook naar Otuboi Assembly en deelde daar het Woord van God met de gemeenteleden, en mocht er tevens vier baby’s aan de Heer opdragen. Ook was ik deze periode in staat om de verjaardagviering van de gemeente in Akoboi bij te wonen, het Woord te brengen en een dag van het seminar voor de voorgangers bij te wonen.
We werden ook gezegend om een fondswerving actie te voeren voor de kerkbouw van de gemeente in Ajesai, ik was hier de spreker van de dag en God gaf mij een woord uit het boek Nehemia over de herbouw van de  tempel. De mensen werden hierdoor gezegend en offerden gewillig voor de bouw van de kerk.
Sta mij toe u nogmaals u hartelijk te danken voor uw ondersteuning en gebeden voor het werk van God hier in Uganda. Ik bid dat Hij u hiervoor voortdurend zal zegenen.

Francis Eyagu
Ik groet u in de naam van onze Heer Jezus Christus.
In het afgelopen kwartaal hebben we gezien dat veel mensen werden bevrijd van de machten van de boze. Gedurende een gebedsbijeenkomst in de gemeente werden een aantal mensen door aanwezigheid van de kracht van God neergedrukt, en in aanhoudend gebed werden de machten van de boze bestraft en uitgeworpen, waarna deze mensen zich verlost en vrij voelden. Ook was er een kind dat dagenlang niet meer wilde eten en ook niet naar school wilde. Ook bij haar werden de machten van de boze verbroken, en is ze weer helemaal in orde. Glorie aan God! Tevens mochten wij, gedurende deze maanden een 20-tal kinderen aan de Heer opdragen.
In de zelfde periode zijn wij met het evangelisatie team naar verschillende plaatsen geweest. Hierbij gaven 24 mensen, waarvan enkele moslims, hun leven aan de Heer. Dit gebeurde o.a. tijdens een prediking in de gevangenis van Amuria. We willen geld ophalen om zeep en andere dingen ter verzorging voor deze mensen te kunnen kopen, en naar hen terug te gaan om ze te helpen en te bemoedigen om vast te blijven houden aan hun redding.

Tenslotte wil ik mijn dank betuigen voor uw gebeden en ondersteuning, die ons in staat stelt om uit te gaan naar de verschillende plaatsen om het evangelie te verkondigen. Moge de Heer u zegenen!

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...