Privacy Statement

Uiteraard waren we altijd al zuinig op uw gegevens maar nu heeft de overheid ons opgedragen dit in duidelijke afspraken weer te geven. Lees het eens op uw gemak door. Als u vragen heeft horen we het graag.

Wereld-wijde Zending hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wereld-Wijde Zending houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wereld-Wijde Zending zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors en andere geïnteresseerden

Persoonsgegevens van sponsors en geïnteresseerden of leveranciers worden door Wereld-Wijde Zending verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;
-        Communicatie over de zendingsprojecten in het blad Kom Over of de digitale nieuwsbrief;
-        Communicatie over bijeenkomsten in Nederland

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Uw opgave als belangstellende mondeling per brief /mail of via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wereld-Wijde Zending de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;
-        Achternaam;
-        Telefoonnummer;
-        E-mailadres;
​-        Geslacht;
-        bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Wereld-Wijde Zending opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de tiid dat u betrokken bent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Kom Over abonnees

Persoonsgegevens van Kom Over abonnees worden door Wereld-Wijde Zending verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Het inschrijving formulier e-mail/brief of mondelinge aanmelding;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wereld-Wijde Zending de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;
-        Achternaam;
-        E-mailadres;
-        Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Wereld-Wijde Zending opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de internetomgeving van het CMS programma 

-         het afdrukken op een envelop van adresgegevens door een printbedrijf.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Wereld-Wijde Zending bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij bewaren persoonlijke gegevens slechts op 1 plek: het CMS systeem waar bij eerste verzoek ALLE gegevens op verwijderd zullen worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Wereld-Wijde Zending van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Dit artikel lijkt erg formeel maar komt tegemoet aan de eisen van de overheid. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Via ons contactformulier.

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...