Verslag van hun activiteiten 2018 - 2019

Van de afgelopen periode, vanaf zomer 2018 tot en met voorjaar 2019, ontvingen wij van Marilou uit de Filippijnen weer een verslag van hun activiteiten en van de afsluitende viering van dat seizoen van de CGGM.

Hieronder volgt van ieder onderdeel een kort verslag van dit veelomvattende werk, een bediening, waar WWZ al vele decennia mee verbonden is en waarvoor uw gebed en steun onmisbaar is. Het land wordt voortdurend geteisterd door allerlei natuurrampen die veel slachtoffers eisen en veel schade aanrichten. Ook het werk van de CFGM heeft hier onder te lijden zoals de huizen en de kerkgebouwtjes van de voorgangers en de gemeenteleden, maar ook de Bijbelschool en de zaal heeft nog steeds nog niet herstelde schade. Verder staat de veiligheid van de christenen in diverse regio’s onder druk door terreur aanslagen. Blijft a.u.b. bidden voor dit werk en help ons om het blijvend te kunnen ondersteunen!

DE VERJAARDAG VAN DE GEMEENTE 30 maart

In de stad Surigao City is de moedergemeente van de CFGM gevestigd, waar meer dan 200 plaatselijke gemeentes verspreid over het land en de eilanden aan verbonden zijn. Dit jaar werd op 30 maart de 44e verjaardag gevierd. Meer dan 1000 leden kwamen samen in het “City Auditorium” om de Heer te loven en te prijzen voor Zijn liefde, genade en trouw. Het thema van dit jaar was “De luisterrijke plaats van de gemeente in de eindtijd” zoals in Efeziërs 5vs27 geschreven staat: … en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. De gastspreker was pastor Mark uit de V.S.. Wij allen werden rijk gezegend door zijn boodschap die ons uitdaagde om in deze laatste dagen overwinnend te zijn, en om vrucht te dragen voor Zijn Koninkrijk. Aansluitend op deze viering volgde de jaarlijkse.

Verslag van hun activiteiten 2018 - 2019

CONFERENTIE EN HET VOORGANGERS SEMINAR 1-3 april.
gehouden in het provinciale conferentiecentrum. Het thema voor dit jaar was Psalm 2vs8:
Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
Ruim 700 voorgangers, evangelisten en gemeente werkers uit verschillende provincies van het land namen hieraan deel. De sprekers kwamen uit Zweden, Zwitserland, V.S. en uit Kenya. We danken en prijzen God dat door de beweging van Zijn Heilige Geest de deelnemers opnieuw werden gestimuleerd in de visie en opdracht om aan de stammen en volken het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

DE BIJBELSCHOOL
Tijdens de welkomstavond van de conferentie vond de viering van het afstuderen van de studenten van de bijbelschool plaats. Op dat moment waren er 30 studenten die deze 2-jarige opleiding volgden hiervan waren er vier die de studie afsloten, een aantal anderen moesten wegens onvoldoende vorderingen nog 6 maanden langer aanblijven, de overige begonnen aan hun tweede jaar. Verder is er gebed en steun nodig voor het herstel van het gebouw van de school, dat de afgelopen jaren veel te lijden heeft gehad van aardbevingen, stormen en overstromingen. De muren laten water door, de vloeren zijn beschadigd en ook het dak moet worden vernieuwd.

PIONIERING EN STARTEN VAN NIEUWE GEMEENTES
In het seizoen 2018-2019 konden er 15 nieuwe gemeentes worden opgestart. Meestal wordt hiervoor een huis gehuurd waarin Bijbelstudies, bidstonden en de zondagsdienst plaatsvinden. Ook de voorganger woont dan in het huis. We bidden dat op den duur een eigen kerk kan worden gekocht of gebouwd. Door evangelisatie en het tonen van film over het leven van Jezus, bereiken wij de stammen en de bevolking van de eilanden. De voorganger verleent nazorg aan degenen die een beslissing hebben genomen om Jezus te volgen.

ZOMERACTIVITEITEN
Na afloop van de conferentie werden de studenten van de Bijbelschool verdeeld in 6 teams en naar verschillende plaatsen gezonden, om daar een Vakantie Bijbelschool te houden en de kinderen en tieners een week lang elke dag te onderwijzen. De Heer zegent deze teams in het onderwijs om Bijbelverhalen te vertellen, te zingen en te bidden waarbij ook de ouders van de kinderen bereikt worden met het evangelie. Daarnaast wordt er gepredikt in de plaatselijke kerken.

JEUGDKAMP
Van 14 t/m 17 mei werd het nationale Jeugdkamp gehouden. Dit vond plaats op terrein van Tagum City National High School in het Davao district. Er namen meer dan 800 jonge mensen en kinderen aan deel, die werden begeleid door hun voorgangers en leiders. Het thema hier was gelijk aan die van de conferentie: Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. (Ps 2vs8). De sprekers waren Pastor Rey en Pastor Blair uit de Filippijnen en als speciale gast Pastor Pardede uit Indonesië. De jonge mensen werden door het Woord van God uitgedaagd om hun leven toe te weiden aan de Heer Jezus en het evangelie te brengen naar de stammen en volken. In het programma was ook ruimte voor lofprijzing, aanbidding, sport en spel en een Bijbelquiz.

ZENDING
Onze visie en opdracht is om de gelovigen, zowel jong als oud, aan te sporen om deel te hebben aan zending. Afgelopen mei hebben wij voor een korte zendingsreis acht jonge mensen uitgezonden naar Cambodja, Birma, Thailand en Vietnam. We vragen aan onze gemeenteleden om voor deze mensen te bidden voor bescherming en overwinning en hun zendingsoffer te geven. Ook sturen wij lokale zendelingen uit om in ons eigen land de moslim bevolking te bereiken. Zo werden acht zendelingen gezonden naar de districten Zamboanga (schiereiland) en Cotabato. Wij vragen hen in uw gebeden te gedenken.

RADIO EN TV UITZENDINGEN
Wij danken God dat Zijn Woord niet door grenzen wordt beperkt, ook niet voor de afgelegen eilanden, gebergten, dorpen en steden. Iedere zondagmorgen wordt er vanuit Surigao City radio uitzendingen verzorgd door Pastor Custodio en Pastor Rolando. Vanuit  Butan City worden door Pastor Apolinario en Pastor Fernando TV uitzendingen verzorgd. God gebruikt deze bedieningen om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en er worden zielen gered.

WEESHUIS
Wij danken God voor de bediening om weeskinderen, in de steek gelaten kinderen en seksueel misbruikte kinderen in het ‘Charisma Bethel Children’s Home’ te kunnen opvangen en verzorgen. Mrs. Juliet is onze sociaalwerkster en tevens hoofd van het weeshuis. De geestelijke supervisie berust bij Pastor Anesia die samen met nog 10 werkers, koks, chauffeur, schoonmakers en begeleidend  huisonderwijzer, de dagelijkse gang van zaken gaande houdt. Het onderwijs ontvangen de kinderen buiten het weeshuis, gelang de leeftijd: Kindergarten (kleuter), basis en middelbaar onderwijs en eventueel verder studeren (College). De Heer is goed en trouw en voorziet in dagelijks eten en leermateriaal. Er is echter behoefte om ivm de veiligheid van de kinderen en het huis, het terrein te voorzien van een deugdelijke omheining. Dit is een kostbare aangelegenheid, wilt u met ons mee bidden dat hierin zal worden voorzien.

CHRISTELIJKE SCHOOL
Door onze Christelijke school, ‘Jesus Cares Academy’, kunnen wij de kinderen uit de nabij gelegen dorpen bereiken. De school voorziet in kleuter-, basis-, en middelbaar onderwijs en een afdeling voor voortgezet onderwijs, er zijn 15 leerkrachten vast aanwezig.  Alleen dit jaar al konden wij meer dan 200 nieuwe kinderen inschrijven. Elke dag ontvangen alle kinderen tevens Bijbel onderwijs, sommigen komen tot bekering en komen zondags naar de kerkdienst. Er is echter gebrek aan een overdekte ruimte die moet dienen als gymzaal. Waar de kinderen kunnen spelen en dat tevens geschikt is om aan het einde van het schooljaar een afsluitingsprogramma te kunnen houden.

DANKWOORD
Dank u voor uw constante gebeden en ondersteuning voor de verschillende bedieningen. Ik vraag gebed voor onze zieke voorganger, dat God hem zal aanraken en genezen. Verder vraag ik uw gebed en ondersteuning om de vele beschadigde kerkgebouwen verder te kunnen herstellen. Bid dat de God ons beschermt tegen de natuurrampen, zoals aardbevingen, overstromingen en tyfoons. Dank u hiervoor, ook wij bidden voor u en uw familie en het werk van WWZ.

In Christus dienst verbonden,

Marilou.

Kantoor

Wereldwijde Zending

Egelantier 67
3892 CS ZEEWOLDE
Telefoon: 06-20428252 
Email: info@wereldwijdezending.nl

bla bla
Bankrelaties

IBAN: NL17 INGB 0000 102825
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Wereld-Wijde Zending, Zeewolde

Waar gaat uw hart naar uit?

WWZ 60 jaar: Jubileum crowdfunding- Wie jarig is trakteert….
website beeldmerk 2.png

Help mee om al onze projecten dit jaar wat extra’s te geven?

Kijk hier hoe...